ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารีรัตน์ ชุมแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0862902902
อีเมล์ : ta2010you@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจณิสตา มากเมือง
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0848902177
อีเมล์ : patpat2543@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาวดี ทองดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0847164492
อีเมล์ : tetrtaa2010@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจุฬารัตน์ ประดับเสริฐ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0822782895
อีเมล์ : joy2010you@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงระวีวรรณ จิ้วซิ้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0811974918
อีเมล์ : wem-wiw@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติมา เพ็งทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0808212792
อีเมล์ : titima90160@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมาตา สาสุธรรม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : ema-148@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติมา เพชรล้ำ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0901789192
อีเมล์ : p_pu12ka@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกันยารัตน์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0828237880
อีเมล์ : nong-boo123@hotmail.com