ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ รัตนะ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0898762434
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงศ์ เพ็งเพ็ชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0872861214
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิพัฒน์ แก้วไฝ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0895954184
ชื่อ-นามสกุล : นายมาตร์ แก้วเขียว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0878373571
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี นวนแดง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0878363266
ชื่อ-นามสกุล : นางนฤมล อโณทัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0872970481
ชื่อ-นามสกุล : นางกนกพร เพชรนิล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0848435635
ชื่อ-นามสกุล : นางอธิษฐาน ยอดเอียด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0879677880
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว จันทฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0860470683
ชื่อ-นามสกุล : นางพงษ์เดช เพ็ชรมุณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0862995543
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโชค แดงยอด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0850789267
ชื่อ-นามสกุล : นายประภัทธ์ นุ่นตรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0872869769
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุทิพย์ ทองสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0898718279
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุธรรมานุรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 0898694988
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย รัตนเสถียร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน
เบอร์โทร :