ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนิยม พิมลไทย
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ