ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์

นายนิยม พิมลไทย
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์