ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุวินัย ขวัญแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิยม พิมลไทย
พนักงานราชการทั่วไป

นางบุญญา ฉิมหนู
ครู คศ.3