ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอธิษฐาน ยอดเอียด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ