ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุวินัย ขวัญแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกฤษณา กมลเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1