ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางจินตนา คลังธาร
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ
ครู คศ.3