ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายหีด รักแป้น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2465-2475
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเริญ มาสินทพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2475-2486
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี พรหมแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2486-2515
ชื่อ-นามสกุล : นายจ้วน สุขปาละ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515-2517
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี พรหมแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2517-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ รัตนะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา นิลรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ วิศพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม ไกรสนาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551- 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยทรรศน์ อินทกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พ.ย.2555 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย รัตนเสถียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ม.ค.2559 - ปัจจุบัน