โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
หมู่ที่ 1 ถนนนาทวี-ประกอบ บ้านสะท้อน   ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ (074) 372830
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ออกแบบสันแฟ้ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 238.08 KB 23
คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 181
ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 18
มาตรฐานและตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยการคำนวณ)หลักสูตรแกนกลาง2551(ปรับปรุง2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.43 KB 46
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 19
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.06 KB 18
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 18
ขั้นตอนการทำสื่อหลักศิลาเทคโนโลยีอวกาศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.59 KB 31
088ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ลงนามบัญชีเงินฝาก โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.56 KB 132
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ59 Word Document ขนาดไฟล์ 348.5 KB 124
แนวข้อสอบโอเน็ตมีสองพาสโหลดให้หมดแล้วแตกไฟล์1ครับ(ขอบคุณเจ้าของด้วยครับ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 137
แนวข้อสอบโอเน็ตมีสองพาสโหลดให้หมดแล้วแตกไฟล์1ครับ(ขอบคุณเจ้าของด้วยครับ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 132
สถิติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 27.09 KB 161
แก้ปัญหาแท็ปเล็ตแฮงค์ค้างotpc Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 256
ฟรีโฮท Word Document ขนาดไฟล์ 12.7 KB 183
แผนผังการรับส่งหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.59 KB 239
วิธีการรับส่งหนังสือภายในและภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 178
แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 383.5 KB 223
โปรแกรมการแข่งขันเปตองเครือข่ายอำเภอนาทวีปี57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.5 KB 368
รูปเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 207
กีฬา57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.35 KB 196
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 1758
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.จินตนา คลังธาร) Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 218
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ) Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 233
คะแนน NT56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 238
แนวทางการนำหลักสูตรอาเซียนสูการปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.18 MB 188
หลักสูตรอาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.77 MB 219
โปรแกรม Excel สำหรับคำนวณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค.57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 290
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกาศ ลงวันที่ 4 ต.ค 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.1 KB 237
ขั้นตอนการติดตั้งแทปเล็ต ป2 Word Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 802
ประเภทของสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 246
รายชื่อศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373 KB 830
ใบทะเบียนนักกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 274
คู่มือการลงแอฟ tablet p2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.6 MB 324
เอกสารประกอบการประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 297
เปตอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.93 KB 274
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 703
แผนผังโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.45 KB 277
ผลโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.66 KB 358
โปรแกรมติดต่อทางไกลครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.33 KB 374
font p6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 325
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.84 KB 21016
โปแกรมพิมพ์ปพ.1แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.43 MB 1335
Logo school PNG Image ขนาดไฟล์ 81.16 KB 888
คำอธิบายการกรอก ปพ1 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 342
คำสั่งให้นำแบบ ปพ1 มาใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.9 KB 293
แบบพิมพ์ ปพ.1 ปรับใหม่ 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.38 KB 409
หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการบริหารการทดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.38 KB 271
จำนวนข้อสอบโอเน็ต ป.6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.88 KB 283
คู่มือการใช้ระบบโอเน็ตปี 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 295
เลขที่นั่งสอบโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.39 KB 340
บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบโอเน็ตปี55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.98 KB 327
คู่มือการจัดสอบโอเน็ตปีการศึกษา2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 253
ปฏิทิน2556 PNG Image ขนาดไฟล์ 33.71 KB 909
สมุดเงินออมปี2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.56 MB 245
บัญชีครัวเรือน รายรับ- -รายจ่าย กสิกรไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.94 MB 296
ภาพทางอากาศ JPEG Image ขนาดไฟล์ 211.94 KB 407
โครงการกีฬาและนันทนาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.59 KB 853
รายงานโครงการ55เสนอโครงการ56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.4 KB 387
ร่างแผน56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 955
แนวข้อสอบการงาน ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 500
เกียรติบัตรผ่านUTQ อ.นิยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 366.37 KB 287
คู่มือการนำเข้าข้อมูลแทปเล็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.18 KB 420
ประวัติคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 384.07 KB 280
ระเบียบการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 847
แบบประเมินการใช้สื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.53 KB 249
การบ้านป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 12.36 KB 341
แบบประเมินวาดภาพ13 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.58 KB 331
ใบส่งตัวนักกีฬาเปตอง55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 733
อบรมผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 2998
จุดเน้นการจัดการศึกษาสพป สข3 ปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 12.16 KB 309
โครงสร้างเวลาเรียนและเก Word Document ขนาดไฟล์ 11.62 KB 305
ผลสอบntp354 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.48 KB 261
แบบบันทึกคะแนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 449
000 Word Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 410
แบบบันทึกการใช้สื่อคอม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.56 KB 304
แผนพัฒนาระยะ3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.9 KB 455
แบบบันทึกคะแนน N-T P3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 407
บทคัดย่อการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้เกม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 307
จ้างต่างชาติสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 78.76 KB 231
ตารางการส่งสัญญาณทีวีโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.18 KB 735
แผนงานประจำปี55 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 4184
ผลงานการทดสอบภาคปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.4 KB 263
แสดงข้อมูลการรับย้ายนร.6 102555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.59 KB 346
คู่มือการกรอกข้อมูลกำลังพล Word Document ขนาดไฟล์ 804 KB 1249
แผนการสอนฟุตบอล(จากบล็อคนายสมแพง อินอาน เอื้อเฟื้อข้อมูล) Word Document ขนาดไฟล์ 36.75 KB 31362
จำนวนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 394
แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 35.96 KB 545
แบบบันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 389
ตารางแบบบันทึกการทำกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.22 KB 366
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 368
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วักกับมาตรฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.14 KB 373
รูปแบบรายงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ ๓-๕ ปี) Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 328
รูปแบบการเขียนSARที่ถูกวิธี Word Document ขนาดไฟล์ 16.11 KB 444
เอกสารประกอบการประเมิน ตบช 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.29 KB 1713
เตรียมการประเมินรอบสาม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.59 KB 453
ยุทธศาสตร์ 9 ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 11.31 KB 353
เพลงสวัสดี Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 2216
กรอบเกียรติบัตรจ้า PNG Image ขนาดไฟล์ 283.42 KB 53962
โครงจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.45 KB 407
โครงการติดตั้ง CCTV Word Document ขนาดไฟล์ 21.92 KB 3986
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านนสะท้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.94 KB 262
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ( ชัด บุญญา ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.52 KB 2844
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับปฐมวัย( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 261
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับขั้นพื้นฐาน( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 362
ไฟล์งานการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ป.1-3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 428
มฐ.กศ.ขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพภายใน 15 มฐ.(ล่าสุด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 367
พันธกิจ สพป.สข3 54 Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 1808
สื่อการสอนลูกเสือ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.66 MB 8725
รายชื่อนักเรียนชั้นป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 363
ข้อมูลนักเรียนแยกตามวันที่เข้าเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96 KB 373
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน(10 มิ.ย. 54) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.5 KB 437
เนื้อเพลงพี่ชายชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.47 KB 1017
ดาวน์โหลดใบสมัครกีฬาประเภทเปตอง( เอกสาร word ) Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 363
ใบบันทึกคะแนนเปตอง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 6262
ตารางสอนออกอากาศโรงเรียนวังไกลกังวลระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.81 KB 3167
แบบกรอกข้อมูล EFA RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.33 KB 284
คู่มือการกรอก EFA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.41 KB 350
Contract1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 332
Contract2 Word Document ขนาดไฟล์ 15.11 KB 359
คำกล่าวไหว้ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.12 KB 7250
แผนทางการปฏิบัติตามจุดเน้นโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนปี54(การงานฯคอมฯ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.27 KB 405
ขั้นตอนการรายงานการรรับนักเรียนปีการศึกษา๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 376
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่พัฒนาทักษะความคิดสังคม สาระที่1 ถึง 5 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 2510
ใบความรู้การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 363
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสูการพัฒนาทักษะการคิดสังคม๖(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 380 KB 5201
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระภาษาอังกฤษป๔(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 196 KB 1264
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการงานป๕(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 1055
pass E-ME Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 603
เอกสารวันเสาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.18 KB 362
แบบอาคารเรียนโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 5151
job JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.09 KB 666
ทำเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 582.5 KB 31849
ฟอร์มหนังสือรับรองความรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 8093
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.05 KB 384
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนด Test Blueprint(ไฟล์เดียว) RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.44 KB 707
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด Test Buleprint (การบ้าน) 2 ไฟล์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.88 KB 483
การจำแนกจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม(นำเสนอโดยนางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.59 KB 1022
ใบแนบเสียภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.36 KB 365
แบบยื่นภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.84 KB 355
วิธการผูกเงื่อนแบบต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 574.88 KB 820
เพลงในกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2991
งานโครงการปีงบประมาณ54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.46 KB 825
พาสเวิดร์data on web Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135 KB 2380
โปรแกรมช่วยประมวลผล บ้านเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 613
เบอร์โทรครูในโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.5 KB 468
รวมสูตรExcel RAR Archive ขนาดไฟล์ 121.9 KB 666
อุปกรณ์ต่อระบบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 368
ติดตั้งwindows7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 866
อยากใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 403
รวมคำสั่งdos Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.24 KB 2414
การแชร์เน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 1885
การต่ออินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ Word Document ขนาดไฟล์ 360.5 KB 504
108 ปัญหาคอมฯที่พบบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 7.01 KB 469
วิธีแก้ปัญหาเครื่องรีสตาร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 1629
เทคนิคซ่อมคอมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.13 KB 2421