โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
หมู่ที่ 1 ถนนนาทวี-ประกอบ บ้านสะท้อน   ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ (074) 372830
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ออกแบบสันแฟ้ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 238.08 KB 8
คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 108
ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 4
มาตรฐานและตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยการคำนวณ)หลักสูตรแกนกลาง2551(ปรับปรุง2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.43 KB 10
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 7
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.06 KB 5
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 3
ขั้นตอนการทำสื่อหลักศิลาเทคโนโลยีอวกาศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.59 KB 14
088ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ลงนามบัญชีเงินฝาก โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.56 KB 121
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ59 Word Document ขนาดไฟล์ 348.5 KB 114
แนวข้อสอบโอเน็ตมีสองพาสโหลดให้หมดแล้วแตกไฟล์1ครับ(ขอบคุณเจ้าของด้วยครับ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 128
แนวข้อสอบโอเน็ตมีสองพาสโหลดให้หมดแล้วแตกไฟล์1ครับ(ขอบคุณเจ้าของด้วยครับ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 121
สถิติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 27.09 KB 149
แก้ปัญหาแท็ปเล็ตแฮงค์ค้างotpc Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 247
ฟรีโฮท Word Document ขนาดไฟล์ 12.7 KB 172
แผนผังการรับส่งหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.59 KB 229
วิธีการรับส่งหนังสือภายในและภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 167
แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 383.5 KB 210
โปรแกรมการแข่งขันเปตองเครือข่ายอำเภอนาทวีปี57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.5 KB 358
รูปเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 194
กีฬา57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.35 KB 186
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 1741
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.จินตนา คลังธาร) Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 207
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(อ.เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ) Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 222
คะแนน NT56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 229
แนวทางการนำหลักสูตรอาเซียนสูการปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.18 MB 176
หลักสูตรอาเซียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.77 MB 209
โปรแกรม Excel สำหรับคำนวณค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค.57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.5 KB 282
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกาศ ลงวันที่ 4 ต.ค 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.1 KB 223
ขั้นตอนการติดตั้งแทปเล็ต ป2 Word Document ขนาดไฟล์ 20.65 KB 792
ประเภทของสื่อการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 235
รายชื่อศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 373 KB 819
ใบทะเบียนนักกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 266
คู่มือการลงแอฟ tablet p2 Word Document ขนาดไฟล์ 4.6 MB 312
เอกสารประกอบการประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 285
เปตอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 76.93 KB 264
โปรแกรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 692
แผนผังโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.45 KB 267
ผลโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.66 KB 347
โปรแกรมติดต่อทางไกลครับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.33 KB 363
font p6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.55 MB 314
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 692.84 KB 19144
โปแกรมพิมพ์ปพ.1แบบใหม่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.43 MB 1326
Logo school PNG Image ขนาดไฟล์ 81.16 KB 878
คำอธิบายการกรอก ปพ1 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 322
คำสั่งให้นำแบบ ปพ1 มาใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.9 KB 283
แบบพิมพ์ ปพ.1 ปรับใหม่ 80:20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.38 KB 398
หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการบริหารการทดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.38 KB 260
จำนวนข้อสอบโอเน็ต ป.6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.88 KB 274
คู่มือการใช้ระบบโอเน็ตปี 55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 284
เลขที่นั่งสอบโอเน็ต55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.39 KB 331
บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบโอเน็ตปี55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.98 KB 324
คู่มือการจัดสอบโอเน็ตปีการศึกษา2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 242
ปฏิทิน2556 PNG Image ขนาดไฟล์ 33.71 KB 906
สมุดเงินออมปี2555 ธนาคารแห่งประเทศไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.56 MB 242
บัญชีครัวเรือน รายรับ- -รายจ่าย กสิกรไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.94 MB 293
ภาพทางอากาศ JPEG Image ขนาดไฟล์ 211.94 KB 403
โครงการกีฬาและนันทนาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.59 KB 850
รายงานโครงการ55เสนอโครงการ56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.4 KB 383
ร่างแผน56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 950
แนวข้อสอบการงาน ป.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.45 MB 495
เกียรติบัตรผ่านUTQ อ.นิยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 366.37 KB 283
คู่มือการนำเข้าข้อมูลแทปเล็ต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.18 KB 417
ประวัติคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 384.07 KB 276
ระเบียบการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 834
แบบประเมินการใช้สื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.53 KB 243
การบ้านป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 12.36 KB 335
แบบประเมินวาดภาพ13 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.58 KB 327
ใบส่งตัวนักกีฬาเปตอง55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 730
อบรมผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 2986
จุดเน้นการจัดการศึกษาสพป สข3 ปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 12.16 KB 305
โครงสร้างเวลาเรียนและเก Word Document ขนาดไฟล์ 11.62 KB 301
ผลสอบntp354 RAR Archive ขนาดไฟล์ 64.48 KB 257
แบบบันทึกคะแนการวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 445
000 Word Document ขนาดไฟล์ 16.23 KB 407
แบบบันทึกการใช้สื่อคอม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.56 KB 300
แผนพัฒนาระยะ3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.9 KB 451
แบบบันทึกคะแนน N-T P3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 400
บทคัดย่อการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้เกม Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 303
จ้างต่างชาติสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 78.76 KB 228
ตารางการส่งสัญญาณทีวีโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.18 KB 730
แผนงานประจำปี55 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 4179
ผลงานการทดสอบภาคปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.4 KB 260
แสดงข้อมูลการรับย้ายนร.6 102555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.59 KB 340
คู่มือการกรอกข้อมูลกำลังพล Word Document ขนาดไฟล์ 804 KB 1231
แผนการสอนฟุตบอล(จากบล็อคนายสมแพง อินอาน เอื้อเฟื้อข้อมูล) Word Document ขนาดไฟล์ 36.75 KB 30266
จำนวนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 385
แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 35.96 KB 541
แบบบันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 15.07 KB 385
ตารางแบบบันทึกการทำกิจกรรมชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.22 KB 362
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 14.75 KB 365
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วักกับมาตรฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.14 KB 370
รูปแบบรายงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(ระยะ ๓-๕ ปี) Word Document ขนาดไฟล์ 16.58 KB 321
รูปแบบการเขียนSARที่ถูกวิธี Word Document ขนาดไฟล์ 16.11 KB 437
เอกสารประกอบการประเมิน ตบช 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.29 KB 1709
เตรียมการประเมินรอบสาม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.59 KB 450
ยุทธศาสตร์ 9 ข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 11.31 KB 350
เพลงสวัสดี Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 2152
กรอบเกียรติบัตรจ้า PNG Image ขนาดไฟล์ 283.42 KB 53959
โครงจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์เพื่อการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.45 KB 401
โครงการติดตั้ง CCTV Word Document ขนาดไฟล์ 21.92 KB 3976
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านนสะท้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.94 KB 260
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ( ชัด บุญญา ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.52 KB 2842
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับปฐมวัย( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 258
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสามระดับขั้นพื้นฐาน( 2554 - 2558 ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 359
ไฟล์งานการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ป.1-3 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 426
มฐ.กศ.ขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพภายใน 15 มฐ.(ล่าสุด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 365
พันธกิจ สพป.สข3 54 Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 1805
สื่อการสอนลูกเสือ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.66 MB 8713
รายชื่อนักเรียนชั้นป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37 KB 357
ข้อมูลนักเรียนแยกตามวันที่เข้าเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96 KB 371
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน(10 มิ.ย. 54) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.5 KB 434
เนื้อเพลงพี่ชายชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.47 KB 1013
ดาวน์โหลดใบสมัครกีฬาประเภทเปตอง( เอกสาร word ) Word Document ขนาดไฟล์ 13.87 KB 359
ใบบันทึกคะแนนเปตอง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104 KB 6258
ตารางสอนออกอากาศโรงเรียนวังไกลกังวลระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.81 KB 3114
แบบกรอกข้อมูล EFA RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.33 KB 281
คู่มือการกรอก EFA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 906.41 KB 343
Contract1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 329
Contract2 Word Document ขนาดไฟล์ 15.11 KB 354
คำกล่าวไหว้ครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.12 KB 1582
แผนทางการปฏิบัติตามจุดเน้นโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนปี54(การงานฯคอมฯ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.27 KB 402
ขั้นตอนการรายงานการรรับนักเรียนปีการศึกษา๒๕๕๔ Word Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 374
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่พัฒนาทักษะความคิดสังคม สาระที่1 ถึง 5 Word Document ขนาดไฟล์ 211 KB 2506
ใบความรู้การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 359
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสูการพัฒนาทักษะการคิดสังคม๖(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 380 KB 5198
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระภาษาอังกฤษป๔(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 196 KB 1260
วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การพัฒนาทักษะการคิดกลุ่มสาระการงานป๕(พัฒนาต่อน่ะจ๊ะ) Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 1053
pass E-ME Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59 KB 601
เอกสารวันเสาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 18.18 KB 359
แบบอาคารเรียนโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 5087
job JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.09 KB 664
ทำเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 582.5 KB 31833
ฟอร์มหนังสือรับรองความรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 7983
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.05 KB 382
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อกำหนด Test Blueprint(ไฟล์เดียว) RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.44 KB 704
ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด Test Buleprint (การบ้าน) 2 ไฟล์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.88 KB 481
การจำแนกจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม(นำเสนอโดยนางสาวสุวิชญา ภู่ทับทิม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 39.59 KB 1019
ใบแนบเสียภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.36 KB 363
แบบยื่นภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.84 KB 353
วิธการผูกเงื่อนแบบต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 574.88 KB 818
เพลงในกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 2986
งานโครงการปีงบประมาณ54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.46 KB 823
พาสเวิดร์data on web Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135 KB 2376
โปรแกรมช่วยประมวลผล บ้านเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.5 KB 609
เบอร์โทรครูในโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.5 KB 466
รวมสูตรExcel RAR Archive ขนาดไฟล์ 121.9 KB 663
อุปกรณ์ต่อระบบเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 366
ติดตั้งwindows7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 862
อยากใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 401
รวมคำสั่งdos Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.24 KB 2412
การแชร์เน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 1882
การต่ออินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ Word Document ขนาดไฟล์ 360.5 KB 500
108 ปัญหาคอมฯที่พบบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 7.01 KB 464
วิธีแก้ปัญหาเครื่องรีสตาร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 1626
เทคนิคซ่อมคอมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.13 KB 2419