ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
ราษฎร์รัฐร่วมพัฒนา การศึกษาคู่คุณธรรม งามล้ำสวนป่าสมุนไพร ใส่ใจความพอเพียง คู่เคียงถิ่นป่ากราด