โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
หมู่ที่ 1 ถนนนาทวี-ประกอบ บ้านสะท้อน   ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ (074) 372830
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
ราษฎร์รัฐร่วมพัฒนา การศึกษาคู่คุณธรรม งามล้ำสวนป่าสมุนไพร ใส่ใจความพอเพียง คู่เคียงถิ่นป่ากราด