ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
กลุ่มสาระพื้นฐาน
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ
กลุ่มสาระเพิ่มเติม
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
2.กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6