ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
ภายในปี  ๒๕๕๘   มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย อาศัยการมีส่วนร่วม บุคลากรเป็นมืออาชีพ สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่อาเซียน